Omnibus


Dyrektywa OMNIBUS – Jak weryfikujemy opinie Klientów?


Zespół naszych pracowników i współpracowników (dalej jako „Zespół”) dokłada najwyższej staranności, aby opinie, które pozostawiają Klienci były rzetelne i oddawały prawdziwą ocenę usług świadczonych pod marką Kangu Self Storage. W tym celu:

  • korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, jakim jest Google. Google zapewnia rozbudowane procedury badania autentyczności opinii oraz ich zgodności z najwyższymi standardami tej korporacji,
  • w przypadku stwierdzenia przez Zespół wątpliwości co do autentyczności lub zasadności opinii umieszczonej
    w Google na temat Kangu Self Storage podejmowane są czynności zgodne z procedurami Google, opisanymi np. tutaj: https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7400114;
  • nie podejmujemy działań nieuczciwych polegających na nabywaniu opinii podmiotów (tj osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym właściwe przepisy przyznają zdolność prawną), które nie korzystały z naszych usług;
  • w przypadku opinii nieautentycznych lub niezasadnych w pierwszym rzędzie prowadzimy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, oceniamy czy sytuacja opisana w opinii miała miejsce, a jeśli tak to w którym oddziale i którego Klienta dotyczy. W przypadku ustalenia tych okoliczności podejmujemy próbę nawiązania kontaktu z klientem i polubownego rozwiązania sytuacji, a w tym ustalenia podstaw umieszczenia takiej opinii. Niejednokrotnie Klienci po głębszym wyjaśnieniu sytuacji zmieniają ocenę działalności Kangu Self Storage;
  • w skrajnych przypadkach może się zdarzyć, że sprawa weryfikacji oprze się o rozstrzygnięcie sądowe zasadności i legalności oceny umieszczonej w Internecie. W takich przypadkach w pierwszej kolejności oceny dokonuje Zespół, a następnie odbywa się konsultacja z Naszym działem prawnym. Po zebraniu pełnej dokumentacji – sprawa jest przekazywana osobom uprawnionym do podjęcia decyzji odnośnie dalszych działań.

Niniejsze informacje mają swe źródło w motywie 47 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L z 2019 r. Nr 328, poz. 7).

Dopasuj wielkość magazynu
i oblicz cenę najmu

Małe

1m² – 3m²

Mieszkanie do 30m2

Bagaż samochodu osobowego z przyczepką

Palety z towarem: 1 – 3

Minimalna długość najmu wynosi 14 dni.

Średnie

4m² – 7m²

Mieszkanie do 30m2 - 50m2

Bagaż samochodu dostawczego typu VAN

Palety z towarem: 4 – 7

Minimalna długość najmu wynosi 14 dni.

Duże

8m² – 23m²

Mieszkanie powyżej 60m2

Bagaż samochodu dostawczego

Palety z towarem: 8 – 20

Minimalna długość najmu wynosi 14 dni.