Jeśli konkurencja oferuje niższą cenę najmu na daną powierzchnię,
skorzystaj z promocji „Gwarantujemy najniższą cenę”.

 

Ogólne warunki promocji:
„Gwarantujemy najniższą cenę”

 

1. Organizatorem promocji „Gwarantujemy najniższą cenę” jest Kangu Self Storage.

2. Czas trwania promocji:
do dnia 31 grudnia 2019 roku.

3. W celu skorzystania z promocji przedstaw ofertę konkurencji:

 • nie starszą niż 7 (siedem) dni,
 • zawierającą proponowaną cenę,
 • określającą powierzchnię lub kubaturę przedmiotu najmu,
 • określającą lokalizację przedmiotu najmu w obszarze objętym promocją od innego przedsiębiorcy.

4. Oferty powinny być porównywalne pod kątem jakości oraz warunków takich jak: monitoring, parking, indywidualne karty dostępu, zabezpieczenia fizyczne, dostęp do wózków, możliwość odbioru i nadawania przesyłek za pośrednictwem organizatora, określona temperatura wewnątrz budynku.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.

6. Promocja jest uzależniona od dostępności pomieszczenia o danej powierzchni w wybranej lokalizacji. Organizator może zaproponować inną lokalizację lub przybliżony rozmiar.

7. Regulamin promocji „Gwarantujemy najniższą cenę” znajduje się poniżej.

 

Regulamin promocji
„Gwarantujemy najniższą cenę”

§1
[Organizator promocji]

1. Niniejsza akcja promocyjna zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez spółkę:

 1. Euro Centrum Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022176, o kapitale zakładowym w wysokości 3.168.000,00 zł, NIP: 7770000821, REGON: 630019807 – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Ożarowskiej 42
  w Poznaniu
  ;
 2. Kangu SZCZECIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy Al. Bohaterów Warszawy 13B/U1, 70-371 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603113, REGON: 363490129  – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy Al. Bohaterów Warszawy 13B/U1 oraz Al. Bohaterów Warszawy 11 w Szczecinie;
 3. Kangu WROCŁAW Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 70C, 53-608 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596880, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603277, REGON: 363501838– w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Robotniczej 70C oraz ul. Robotniczej 52 we Wrocławiu;
 4. Kangu WARSZAWA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597210, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603774, REGON: 363532431 – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Poleczki 23
  w Warszawie;
 5. Kangu WARSZAWA MOKOTÓW Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700374, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822749466, REGON: 368574463– w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wołoskiej 16
  w Warszawie

(zwaną dalej „Organizatorem”),

2. Niniejszy regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Promocji, której przedmiotem jest ustalenie najniższej ceny za najem powierzchni magazynowej oferowanej przez Organizatora.

3. Obszarem objętym promocją jest obszar administracyjny miast, odpowiednio:

 1. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 1) – obszar administracyjny miasta Poznania,
 2. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 2) – obszar administracyjny miasta Szczecina,
 3. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 3) – obszar administracyjny miasta Wrocławia,
 4. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 4) – obszar administracyjny miasta Warszawy,
 5. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 5) – obszar administracyjny miasta Warszawy.

4. Przy spełnieniu warunków wynikających z niniejszego Regulaminu Organizator gwarantuje Uczestnikowi niższą cenę najmu powierzchni magazynowej niż proponowana w ofercie, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu.

§2
[Czas trwania Promocji i jej zakres]

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2019 roku włącznie (dalej jako „Okres Promocji”).

§3
[Zasady Promocji]

1. Uczestnikiem Promocji może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (dalej jako „Uczestnik”), która w Okresie Promocji:

  1. przedstawi Organizatorowi w formie dokumentowej:
   • nie starszą niż 7 (siedem) dni,
   • zawierającą proponowaną cenę,
   • określającą powierzchnię lub kubaturę przedmiotu najmu,
   • określającą lokalizację przedmiotu najmu w Obszarze objętym promocją, ofertę najmu powierzchni magazynowej od innego przedsiębiorcy, którego przedmiot działalności stanowi najem samoobsługowych pomieszczeń magazynowych typu Self Storage (boksów, magazynów). Za innego przedsiębiorcę, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie uznaje się Organizatora;
  2. zawrze z Organizatorem Umowę najmu powierzchni magazynowej typu Self Storage (dalej jako „Umowa”) tożsamej z opisaną w ofercie, co do jakości oraz powierzchni lub kubatury, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia oferty najmu objętej niniejszym Regulaminem. Na jakość składają się następujące elementy: parking, monitoring, indywidualne karty dostępu, zabezpieczenia fizyczne, dostęp do wózków, możliwość odbioru i nadawania przesyłek za pośrednictwem Organizatora, określona temperatura wewnątrz budynku.

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.
3. Zawarcie umowy najmu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu jest uzależnione od dostępności pomieszczenia o danej powierzchni w wybranej przez Uczestnika lokalizacji. Organizator może jednocześnie zaproponować inną lokalizację lub przybliżony rozmiar przedmiotu najmu.
4. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz udostępniony publicznie w lokalizacji powierzchni magazynowych wynajmowanych przez Organizatora.

§4
[Postanowienia końcowe]

1. W pozostałych sprawach zastosowanie znajdują postanowienia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie spory wynikłe z udziału w Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny ustalony według właściwości ogólnej.
2. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone Regulaminem.