Gwarantujemy najniższą cenę


Jeśli konkurencja oferuje niższą cenę najmu na daną powierzchnię, zadzwoń! Nasza oferta będzie lepsza!
Skorzystaj z promocji „Gwarantujemy najniższą cenę”.


Ogólne warunki promocji:
„Gwarantujemy najniższą cenę”


 1. Organizatorem promocji „Gwarantujemy najniższą cenę” jest Kangu Self Storage.
 2. Czas trwania promocji: do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 3. Promocja obejmuje tylko nowych klientów (tj. takich, którzy od co najmniej trzech miesięcy nie byli stroną mowy najmu z danym oddziałem Kangu).
 4. W celu skorzystania z promocji przedstaw ofertę konkurencji:
  • nie starszą niż 7 (siedem) dni,
  • zawierającą proponowaną cenę,
  • określającą powierzchnię lub kubaturę przedmiotu najmu,
  • określającą lokalizację przedmiotu najmu w obszarze objętym promocją od innego przedsiębiorcy.
 5. Oferty powinny być porównywalne pod kątem jakości oraz warunków takich jak: monitoring, parking, indywidualne karty dostępu, zabezpieczenia fizyczne, dostęp do wózków, możliwość odbioru i nadawania przesyłek za pośrednictwem organizatora, określona temperatura wewnątrz budynku.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.
 7. Promocja jest uzależniona od dostępności pomieszczenia o danej powierzchni
  w wybranej lokalizacji. Organizator może zaproponować inną lokalizację lub przybliżony rozmiar.
 8. Regulamin promocji „Gwarantujemy najniższą cenę” znajduje się poniżej.

Promocja

„Gwarantujemy najniższą cenę”

 

§1
[Organizator promocji]

 1. Niniejsza akcja promocyjna zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez spółkę:
  1. Euro Centrum Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022176, o kapitale zakładowym w wysokości 3.168.000,00 zł, NIP: 7770000821, REGON: 630019807 – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Ożarowskiej 42
   w Poznaniu
   ;
  2. Kangu SZCZECIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy Al. Bohaterów Warszawy 13B/U1, 70-371 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603113, REGON: 363490129  – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy Al. Bohaterów Warszawy 13B/U1 oraz Al. Bohaterów Warszawy 11 w Szczecinie;
  3. Kangu WROCŁAW Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 70C, 53-608 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596880, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603277, REGON: 363501838– w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul.Robotniczej 70C oraz ul. Robotniczej 52 we Wrocławiu;
  4. Kangu WARSZAWA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597210, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603774, REGON: 363532431 – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul.Poleczki 23
   w Warszawie;
  5. Kangu WARSZAWA MOKOTÓW Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700374, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822749466, REGON: 368574463– w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wołoskiej 16
   w Warszawie
  6. (zwaną dalej „Organizatorem”),
 2. Niniejszy regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Promocji, której przedmiotem jest ustalenie najniższej ceny za najem powierzchni magazynowej oferowanej przez Organizatora.
 3. Obszarem objętym promocją jest obszar administracyjny miast, odpowiednio:
  1. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 1) – obszar administracyjny miasta Poznania,
  2. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 2) – obszar administracyjny miasta Szczecina,
  3. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 3) – obszar administracyjny miasta Wrocławia,
  4. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 4) – obszar administracyjny miasta Warszawy,
  5. dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 5) – obszar administracyjny miasta Warszawy.
 4. Przy spełnieniu warunków wynikających z niniejszego Regulaminu Organizator gwarantuje Uczestnikowi niższą cenę najmu powierzchni magazynowej niż proponowana w ofercie, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu.

§2
[Czas trwania Promocji i jej zakres]

Promocja rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2020 roku i trwa do dnia 31 lipca 2020 roku włącznie (dalej jako „Okres Promocji”).

§3
[Zasady Promocji]

 1. Uczestnikiem Promocji może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (dalej jako „Uczestnik”), która:
  1. wyrazi, co najmniej w formie ustnej, wolę skorzystania z promocji
  2. jest nowym klientem, tj. nie była stroną umowy najmu powierzchni magazynowej Kangu Self Storage
   z Organizatorem w okresie ostatnich trzech miesięcy przed wyrażeniem woli skorzystania z promocji,
  3. w Okresie Promocji przedstawi Organizatorowi:
   1. nie starszą niż 7 (siedem) dni,
   2. zawierającą proponowaną cenę,
   3. określającą powierzchnię lub kubaturę przedmiotu najmu,
   4. określającą lokalizację przedmiotu najmu w Obszarze objętym promocją,
    ofertę najmu powierzchni magazynowej od innego przedsiębiorcy, którego przedmiot działalności stanowi najem samoobsługowych pomieszczeń magazynowych (boksów, magazynów). Za innego przedsiębiorcę,
    o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie uznaje się Organizatora;
  4. w Okresie Promocji zawrze z Organizatorem Umowę najmu powierzchni magazynowej (dalej jako „Umowa”) tożsamej z opisaną w ofercie, co do jakości oraz powierzchni lub kubatury, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia oferty najmu objętej niniejszym Regulaminem.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.
 3. Zawarcie umowy najmu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu jest uzależnione od dostępności pomieszczenia o danej powierzchni w wybranej przez Uczestnika lokalizacji. Organizator może jednocześnie zaproponować inną lokalizację lub przybliżony rozmiar przedmiotu najmu.
 4. Umowa najmu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu może zostać zawarta na czas określony zadeklarowany przez Uczestnika, nie dłuższy jednak niż jeden rok.
 5. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz udostępniony publicznie w lokalizacji powierzchni magazynowych wynajmowanych przez Organizatora.

§4
[Postanowienia końcowe]

 1. W pozostałych sprawach zastosowanie znajdują postanowienia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie spory wynikłe z udziału w Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny ustalony według właściwości ogólnej.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone Regulaminem.

Ogólne warunki promocji:
Wakacyjna wyprzedaż


 1. Organizatorem promocji „Wakacyjna wyprzedaż” jest Kangu Self Storage.
 2. Czas trwania promocji: do dnia 31 lipca 2020 roku.
 3. Promocja obejmuje tylko nowych klientów (tj. takich, którzy od co najmniej trzech miesięcy nie byli stroną mowy najmu z danym oddziałem Kangu).
 4. Regulamin promocji „Wakacyjna wyprzedaż” znajduje się poniżej.

 

Promocja

„Wakacyjna wyprzedaż”

 

§1
[Organizator promocji]

 1. Niniejsza akcja promocyjna zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez spółkę:
 • Euro Centrum Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022176, o kapitale zakładowym w wysokości 3.168.000,00 zł, NIP: 7770000821, REGON: 630019807 – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Ożarowskiej 42
  w Poznaniu
  ;
 • Kangu SZCZECIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy Al. Bohaterów Warszawy 13B/U1, 70-371 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603113, REGON: 363490129  – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy Al. Bohaterów Warszawy 13B/U1 oraz Al. Bohaterów Warszawy 11 w Szczecinie;
 • Kangu WROCŁAW Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 70C, 53-608 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596880, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603277, REGON: 363501838– w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul.Robotniczej 70C oraz ul. Robotniczej 52 we Wrocławiu;
 • Kangu WARSZAWA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597210, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822603774, REGON: 363532431 – w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul.Poleczki 23
  w Warszawie;
 • Kangu WARSZAWA MOKOTÓW Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700374, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 7822749466, REGON: 368574463– w przypadku powierzchni magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wołoskiej 16
  w Warszawie

(zwaną dalej „Organizatorem”),

 1. Niniejszy regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Promocji, której przedmiotem jest udzielenie Uczestnikowi promocji upustu cenowego.
 2. Obszarem objętym promocją jest obszar administracyjny miast, odpowiednio:
 • dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 1) – obszar administracyjny miasta Poznania,
 • dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 2) – obszar administracyjny miasta Szczecina,
 • dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 3) – obszar administracyjny miasta Wrocławia,
 • dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 4) – obszar administracyjny miasta Warszawy,
 • dla Organizatora wskazanego w ust. 1 pkt. 5) – obszar administracyjny miasta Warszawy.
 1. Przy spełnieniu warunków wynikających z niniejszego Regulaminu Organizator gwarantuje Uczestnikowi niższą cenę najmu powierzchni magazynowej od ceny bazowej wynikającej z cennika dostępnego w siedzibie Organizatora. Obniżka może wynieść aż do 50%.

§2
[Czas trwania Promocji i jej zakres]

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2020 roku i trwa do dnia 31 lipca 2020 roku włącznie (dalej jako „Okres Promocji”).

§3
[Zasady Promocji]

 1. Uczestnikiem Promocji może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (dalej jako „Uczestnik”), która:
  • wyrazi, co najmniej w formie ustnej, wolę skorzystania z promocji
  • jest nowym klientem, tj. nie była stroną umowy najmu powierzchni magazynowej Kangu Self Storage
   z Organizatorem w okresie ostatnich trzech miesięcy przed wyrażeniem woli skorzystania z promocji,
  • w Okresie Promocji zawrze z Organizatorem Umowę najmu powierzchni magazynowej (dalej jako „Umowa”).
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.
 3. Zawarcie Umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu jest uzależnione od dostępności pomieszczenia o danej powierzchni w wybranej przez Uczestnika lokalizacji. Organizator może jednocześnie zaproponować inną lokalizację lub przybliżony rozmiar przedmiotu najmu.
 4. Umowa najmu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu może zostać zawarta na czas określony zadeklarowany przez Uczestnika, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
 5. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz udostępniony publicznie w lokalizacji powierzchni magazynowych wynajmowanych przez Organizatora, a także na stronie internetowej www.kangu24.com.§4
  [Postanowienia końcowe]
 1. W pozostałych sprawach zastosowanie znajdują postanowienia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie spory wynikłe z udziału w Promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny ustalony według właściwości ogólnej.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone Regulaminem.

Choose the size of storage space
and calculate the rental price

SMALL

1m² – 3m²
From 18zł
Gross/week

Compartment
up to 30m2

Passenger car with a trailer

Pallets: 1 – 3

Minimum rental period – 14 days

MEDIUM

4m² – 7m²
From 52zł
Gross/week

Compartment
from30m2 - 50m2

Van type vehicle

Pallets: 4 – 7

Minimum rental period – 14 days

LARGE

8m² – 23m²
From 114zł
Gross/week

Compartment
over 60m2

Truck

Pallets: 8 – 20

Minimum rental period – 14 days